Warning: Undefined variable $entryBg in /home/platne/serwer274927/public_html/zostan-zeglarzem.pl/wp-content/themes/zostanzeglarzem2022/page.php on line 18
Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ŻEGLARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ PRZYSTAŃ M. KLAWINSKI

WARUNKI OGÓLNE:

1.Organizatorem imprezy jest Firma PRZYSTAŃ M.Klawinski, 64-140 Włoszakowice, ul. Spokojna 26  NIP 6971960266

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia przez Sprzedającego i uczestnika, lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, za którą podpisujący zgłoszenie bierze odpowiedzialność oraz poprzez podpisanie umowy i wpłacenie zadatku w wysokości określonej w umowie, do 21 dni od daty otrzymania dokumentów oraz uregulowanie pozostałej należności w wyznaczonym terminie.
 2. Niedokonanie wpłaty, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz niespełnienie warunków uczestnictwa, powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika, bez prawa zwrotu wpłaty, tym samym następuje automatyczne wygaśnięcie umowy.

REALIZACJA IMPREZY:

 1. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest realizacja imprez związanych z turystyką aktywną, wycieczkami, koloniami, obozami, rejsami żeglarskimi. Uczestnicy muszą się nastawić na rejsach żeglarskich – na wyżywienie, które w znacznej części oparte jest na konserwach, słoikach itp., na ciasnotę, konieczność pracy na jachcie w różnych warunkach atmosferycznych, samodzielne przygotowywanie posiłków, zmywanie naczyń.
 2. Każda impreza żeglarska zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od pogody, lokalnych przepisów, kondycji uczestników i może ulegać znacznym zmianom i modyfikacjom oraz ograniczeniom w trakcie trwania imprezy. Zmiany spowodowane w/w nie stanowią odstąpienia od umowy i uczestnik z tego tytułu nie może rościć do organizatora pretensji.
 3. Podstawowe warunki uczestnictwa to: spełnienie szczegółowych wymagań zawartych w opisie imprezy, podpisanie i stosowanie się do regulaminu imprezy (na miejscu) oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie), uczestnik pokrywa straty w miejscu wyrządzenia szkody. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezach jest zakaz oddalania się z miejsca obozu i od grupy bez zezwolenia, picia alkoholu, palenia papierosów i używania środków odurzających. Zakazane jest także przechowywanie tych środków i produktów. Podczas zajęć pod żaglami, oraz manewrów portowych obowiązuje bezwzględny nakaz korzystania z kamizelek asekuracyjnych. Uczestnicy nieprzestrzegający tych ustaleń są usuwani z obozu na koszt opiekunów.

 

REZYGNACJE :

 1. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik bez względu na przyczynę, ponosi następujące koszty: do 21 dni przed imprezą 40% ceny imprezy (jeśli nie znajdzie się chętny na to miejsce), do 20 lub mniej dni przed imprezą – przepada całość wpłaty (jeśli nie znajdzie się chętny na to miejsce).

W przypadku rezygnacji uczestnika( przed lub w trakcie imprezy) lub braku możliwości wzięcia udziału w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie organizatora, np. choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki, braku odpowiednich dokumentów, choroby w trakcie imprezy wymagającej powrotu do domu. Nie zwraca kosztów imprezy.

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli odwołanie imprezy następuje z winy organizatora.

UBEZPIECZENIE:

 1. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia osób niepełnoletnich zawartych w umowie w pełni umożliwia udział w imprezie. Uczestnicy ubezpieczeni są od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu kradzieży (telefony komórkowe, kamery video, aparaty fotograficzne, itp.) lub utratę czy zniszczenie bagażu.

Uwaga! Każdy uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się na wyższą kwotę we własnym zakresie oraz dokonać ubezpieczenia rzeczy osobistych.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje należy przedstawić na miejscu trwania imprezy, na piśmie kierownikowi imprezy i uzyskać jego pisemną opinię, a następnie przesłać bezpośrednio do organizatora najpóźniej w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy. Odpowiedź na reklamację organizator przekazuje w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Firmy PRZYSTAŃ M.Klawinski
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy organizator i uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby organizatora. W sprawach nie uregulowanych umową ma zastosowanie Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 (z późniejszymi zmianami)

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ.

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Firma PRZYSTAŃ MICHAŁ KLAWIŃSKI, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Spokojna 26, 64-140 Włoszakowice, NIP: 6971960266, REGON: 361490869(zwana dalej Organizatorem) będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator stałsię niewypłacalny.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL
Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
• Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
• Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
• Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
• Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
• Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
• Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
• W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
• Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
• Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
• Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
• Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
• W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Dyrektywa (UE) 2015/2302:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL
przetransponowana do prawa krajowego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf

Organizator:Firma PRZYSTAŃ MICHAŁ KLAWIŃSKI, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Spokojna 26, 64-140 Włoszakowice, NIP: 6971960266, REGON: 361490869, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 742.

Organizator wykupił zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w Signal Induna.

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 68 40, e-mail: ds.sekretariat@umww.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora, dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Skontaktuj się z nami!

Chcesz wejść do naszego świata lub zagwarantować swojemu dziecku świetnie spędzony czas? Masz do nas jakieś pytania? Odezwij się do nas!